Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a TRACON BUDAPEST Ipari, Kereskedelmi, Közvetítő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által Cg. 13-09-061744 cégjegyzékszámon nyilvántartott társaság, székhelye: 2120 Dunakeszi, Pallag utca 23., statisztikai számjele: 10406218-4690-113-13, adószáma: 10406218-2-13, közösségi adószáma: HU10406218., képviseli: Gömbös Lóránd ügyvezető), mint szolgáltató (a továbbiakban:Szolgáltató)


valamint a Tracon Budapest Kft. által nyújtott valamennyi elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: Partner)

jogait és kötelezettségeit tartalmazza illetve szabályozza (Szolgáltató és Partner a továbbiakban együttesen: Felek).


I.
Bevezető rendelkezések

1. A jelen ÁSZF minden olyan jogügyletre vonatkozik, amely a Szolgáltató és a Partner között az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő  szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbikaban: Ektv.) hatálya alá tartozik és a www.tracon.hu, ill. a www.traconelectric.com weboldalakon található elektronikus piactéren (a továbbiakban: Tracon Webáruház) keresztül bonyolódik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy annak közreműködője által történik.

2. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed továbbá minden olyan jogügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. Az ÁSZF-ben nem rögzített kérdésekben a hatályos magyar joganyagot így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk) rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. Szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatai:

- székhelye és levelezési címe: 2120 Dunakeszi, Pallag utca 23

- ügyfélszolgálata:

ügyfélszolgálati iroda helye: 2120 Dunakeszi, Pallag utca 23.

ügyfélszolgálat e-mail címe: ertekesites@tracon.hu

ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: minden héten hétfőtől - péntekig: 8.00-16.00 óráig

telefonszáma: +36 27 540 000 (hétköznapokon és munkanapokon elérhető)

faxszáma: +36 27 540 005 (hétköznapokon és munkanapokon elérhető)

- további e-mail címe: info@tracon.hu

- pénzforgalmi számlaszáma: MBH Bank NyRt. 10102086-15526702-00000004; 

II.
 A Felek közötti, elektronikus illetve egyéb úton megkötött szerződés létrejötte

4. A Tracon Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.


5. A Tracon Webáruház szolgáltatásait valamennyi jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet illetve magánszemély jogosult igénybe venni.
A Partner tudomásul veszi, hogy a Tracon Webáruházban rögzített információk kizárólag tájékoztató jellegűek valamint, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a a Tracon Webáruházban rögzített információkért, annak használata során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott károkozást kivéve.

6. A szolgáltatások egy része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Az összes szolgáltatás azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötött, továbbá azt követően, hogy a felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

7. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését és esetlegesen szükséges javítását követően, a „Kosár tartalmának megrendelése” ikonra kattintás megerősítésével jön létre. A megrendelés leadását követően a szerződés a kiszállítás előtt szabadon és mindenféle jogkövetkezmény nélkül módosítható és lemondható. Erre a Szolgáltató által a Tracon Webáruházban megjelölt telefonon vagy elektronikus levélben van lehetőség.

8. A Felek között a 7. pont szerint létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és azt a hatályos jogszabályi előírások által előírt időtartamig megőrzi.

9. A Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet (pl.: megrendelések leadása) is szerződésnek minősül, amelyet a Partner a Szolgáltató ügyfélszolgálatán vagy területi képviselőin keresztül bonyolít le (írásban, személyesen vagy telefonon).

10. A Szolgáltató és a Partner közötti szerződések tartalmáról a Szolgáltató a Partner írásbeli kérésére tájékoztatást nyújt.

11. A szerződéskötés nyelve a magyar.

12. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

III.
Regisztráció

13. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. A regisztráció érvényesítésére szolgáló e-mailben küldött linkre kattintást követően lehet csak belépni a Tracon Webáruházba. A Partner a Tracon Webáruházba történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ASZF, és Tracon Webáruházban közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

14. A Szolgáltatót a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Partner a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes adatok szerkesztése linkre kattintást követően elérhető Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

IV.
Megrendelés

15. A termék lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a termék használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a Webáruházban vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Amennyiben a szerződéskötést megelőzően a termékkel kapcsolatban a Partnernek kérdése merül fel, úgy az ügyfélszolgálat személyesen, telefonon illetve e-mail kapcsolat útján készséggel áll rendelkezésére. A Szolgáltató az általa forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeli. Amennyiben a Partner nem kapja kézhez a termékkel együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – köteles jelezni az ügyfélszolgálatnál, és azt az ügyfélszolgálat haladéktalanul pótolja. Amennyiben a Partnernek a Webáruházban található bármely termék minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, az internetes portálon közölteknél több információra van szüksége, úgy kérdéseivel az ügyfélszolgálathoz tud fordulni. Az ügyfélszolgálat adatait az ÁSZF I. fejezete tartalmazza.

16. A kiválasztott termék mellett feltüntetett vételár nettó ár, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A kedvezménnyel rendelkező Partnerek, a rájuk vonatkozó kedvezményekre interneten keresztül történő vásárlás esetén is jogosultak. A termékek mellett a "Kedvezményes nettó ár" oszlopban az aktuális sorengedménnyel csökkentett nettó ár jelenik meg. A sorengedmény kialakítása és megadása a Szolgáltató kizárólagos joga. Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani sorengedmény rendszerét, amelyről Partnereit minden esetben előzetesen írásban értesíti.

17. A Szolgáltató a megrendelt és raktáron lévő árut a megrendelést követő munkanapon 8 és 17 óra között díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés nettó értéke eléri a 15.000 (tizenötezer) forint összeget. A Szolgáltató a meghatározott időpontra, órára történő kiszállítást nem vállalja. A nettó 15.000 (tizenötezer) forint összeget el nem érő megrendelések esetén a fuvardíjat a Partner viseli oly módon, hogy az 2.000 (kétezer) Ft + ÁFA fuvardíj, amely a számlán és a visszaigazoló emailben feltüntetésre kerül. Ha egy Partnertől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhozszállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a nettó 15.000 (tizenötezer) forint értéket meghaladó megrendelések házhozszállítása ingyenes. Amennyiben a megrendelés nettó 15.000 (tzenötezer) forint értékhatár fölött van, de a szállítmány értéke nem éri el ezt az összeget abból adódóan, hogy valamely megrendelt tétel nincs raktáron, a rendelés kiszállítása a Partner számára ingyenes lesz. Jelen pont rendelkezései kizárólag a Magyar Köztársaság területén történő szállításra alkalmazhatóak.

18. A Tracon Webáruházból megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Tracon Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.

19. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Tracon Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő irreális, "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Partner elállhat vásárlási szándékától. A Tracon Webáruházban felhasznált képek helyenként csak illusztrációk, azok a valóságtól eltérhetnek.

20. A megrendelést a Szolgáltató csak regisztrált Partnertől és csak akkor fogadja el, ha a Partner a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Amennyiben a Partner valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, úgy hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól. A Szolgáltatót a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

21. Megrendelés feladására a Tracon Webáruházban a regisztrációt követő bejelentkezés, majd a Kosár használatával van lehetőség. A Partner a kiválasztott termékeket a „Kosárba” gomb használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Tracon Webáruház fejlécében található „Kosár” ikonra kattintást követően van lehetőség. Amennyiben a Partner a Kosár tartalmát véglegesítette, választani tud a szállítási és fizetési módok közül illetve meg tudja adni a számlázási és szállítási adatokat.

22. A megrendelés feladására, a „Rendelés véglegesítése” feliratra kattintást követően kerül sor, ami a Partner részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

23. A Partner a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-t elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

24. A Partnernek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére elektronikus úton való elküldéséig a Tracon Webáruházban lehetősége van az adatbeviteli hibák azonosítására illetve bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Törlés” feliratra kattintva).

V.
Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

25. Szolgáltató a Partner vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Partner részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) haladéktalanul visszaigazolni. A visszaigazoló email tartalmazza a Partner által a vásárlás vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés pontos dátumát, a megrendelt termék(ek) felsorolását, mennyiségét, a termék árát, a szállítási és fizetési módot, és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja a Partnert arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

26. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Partner részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Partner vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. Ha a Partner rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé.

27. A rendelés visszaigazoló e-mailben, a Rendelkezésre állás oszlopban visszaigazolt időpontok tájékoztató jellegűek, esetenként attól eltérő beérkezési időpont is lehetséges attól függően, hogy a megrendelt termék raktáron van-e, vagy azt esetleg külön be kell szereznie a Szolgáltatónak. Ha a visszaigazolásban szereplő szállítási határidő meghaladja a 15 napot, abban az esetben a Partner jogosult elállni a szerződéstől. A Partner abban az esetben is elállhat a szerződéstől, ha a Szolgáltató a visszaigazolásban szereplő időponthoz képest 15 napot meghaladó késedelembe esik a szállítással. Vis major, mint például háborús események, természeti katasztrófa, sztrájk, üzemzavar, hatósági intézkedések, foglalás, vágányzár, beszállítók okozta termeléskiesés bekövetkezése esetén a Szolgáltató mentesül a szállítási kötelezettség és a szerződés szerinti szállítási határidő betartása alól. Ilyen esetben a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szállítást a lehető legrövidebb időn belül folytassa.

28. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Ptk-ban és az Ektv-ben foglaltak az irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit is.

29. A Szolgáltató a megrendelt termékek helyszíni átvételét munkanapokon 16 óráig biztosítja.

VI.
Szállítási és fizetési feltételek

30. A Tracon Webáruházban kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató a Partnernek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő időpontban szállítja ki a Partner által a megrendelés során jelzett szállítási címre (lásd 17. pont). A megrendelt terméket a Partner előzetes jelzés alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató székhelyén. Amennyiben a megrendelt árut Szolgáltató szállítja ki Partner részére, az esetben a kárveszélyviselés Partner székhelyén, vagy az általa meghatározott átadási helyen az áru átadásával száll át Partnerre. Az áru rakodása mindenkor annak a félnek a veszélyére történik, aki, vagy akinek a megbízásából a fuvarozó az áru rakodását végzi. Amennyiben az árut Partner szállítja, az esetben a kárveszély az árunak a Partner fuvareszközére történő felrakásával száll át, amennyiben a felrakást a Szolgáltató végzi. Abban az esetben, ha Partner, vagy annak megbízottja rakja fel az árut a fuvareszközre, akkor a kárveszély az áru a Partnernek történő átadásával száll át, Szolgáltató székhelyén. Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Tracon Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

31. Szolgáltató a munkanapon délután 16 óráig megrendelt árut a következő munkanapon reggel 8 és délután 17 óra között házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével (lásd 17. és 30 pontok). Meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik, a várható szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel. A Partner köteles az áru átvételére a megrendelés visszaigazolásában jelzett vagy a Szolgáltató ügyfélszolgálatával egyeztetett időben. Amennyiben Partner az általa megrendelt áru(ka)t nem veszi át a szállítás időpontjában, az esetben Szolgáltató jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni.

32. A Tracon Webáruházban megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató a Partnernek az e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

33. Új Partnerek esetében a Szolgáltató kezdetben a szállítással egyidejű készpénzes fizetést alkalmaz, majd az üzleti kapcsolat elmélyülésével a Partner kérésére, a Szolgáltató egyedi döntése alapján lehetőség van átutalásra a megállapított hitelkeret összegéig. Amennyiben egy Partnernek lejárt, kifizetetlen számlája van, annak kiegyenlítéséig csak készpénzes fizetésre szolgálja ki a Szolgáltató. Abban az esetben, ha Partner ellen csőd-, vagy felszámolási eljárás indul, a Szolgáltató jogosult a további szállításokat csak készpénzfizetés ellenében teljesíteni. Késedelmes fizetés esetén Partner jelen szerződés alapján elfogadja és vásárlásaival elismeri, hogy Szolgáltató késedelmi kamatot számol fel. A késedelmi kamat mértéke a Ptk. hatályos, vonatkozó rendelkezése szerinti késedelmi kamat mértékével egyezik meg. Amennyiben Partner 15 naptári napot meghaladó késedelembe esik, úgy a Szolgáltató jogosult tőke- és kamatkövetelését követeléskezelő társaság, ügyvédi iroda (továbbiakban: Követeléskezelő) részére átadni. Ebben az esetben a Követeléskezelő a bruttó követelés max. 10 %-ával megegyező, de minimum 10.000 Ft + ÁFA összegű behajtási díjért illetve ügyvédi munkadíjért (továbbiakban: behajtási díj) jár el. A behajtási díj a Partnernek írt első felszólító levél napjával megegyező naptól esedékes. A behajtási díjon felül a Követeléskezelő jogosult a pénzkövetelés behajtásával kapcsolatosan felmerülő költségeit is érvényesíteni. A Partner a vásárlással - külön nyilatkozat nélkül - hozzájárul ahhoz, hogy a Követeléskezelő a behajtási díjat illetve költséget 8 naptári napos fizetési határidővel közvetlenül a Partner felé számlázza. Szolgáltató a 60 naptári napot meghaladó késedelem esetén a behajtási díj megfizetése helyett jogosult a Ptk. 6:155 §. (2) bekezdésében meghatározott behajtási költségátalányt kérni. Szolgáltató lehetőséget biztosít a Partner számára, hogy pénzügyi osztályával egyeztetést folytasson (penz@tracon.hu vagy az „Elérhetőségünk” menüben található telefonszámon). A Partnert terhelő fizetési kötelezettségekbe csak a Szolgáltató által elismert, vagy jogerős bírósági határozatban megállapított követelés számítható be.

34. A Partner termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően mennyiségi és csomagolási hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Sérülésmentes, bontatlan, eredeti szállítmánynak csak az minősül, ami a Szolgáltató által alkalmazott biztonsági szalaggal van ellátva. Amennyiben a Partner bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó a Partner kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.

35. A Partner számára a Szolgáltató biztosítja egyedi döntése alapján az áruvisszavétel lehetőségét arra az esetre, ha bármely okból a Szolgáltatótól vásárolt árut nem tudja értékesíteni vagy felhasználni. A visszavásárlási lehetőség csak újraértékesíthető árura vonatkozik, tehát különösen (de nem kizárólagosan) nem tartoznak ebbe a körbe a már megszűnt típusok. Amennyiben az adott termék nem szűnt meg, de csomagolása megváltozott; a Szolgáltató által konkrét megrendelésre behozott termékek; olyan áruk, amelyeknek csomagolása sérült; olyan áruk, amelyeknek a kiszerelése nem egyezik a Szolgáltató által forgalmazott csomagolási egységgel; nem a Szolgáltatótól származik, az felbontásra került, egyéb okból sérült vagy hiányos stb.

36. Elektronikus számla kibocsájtás

Az ÁSZF elfogadásával Partner hozzájárul ahhoz, hogy számára Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki.

A Szolgáltató által kiállított elektronikus számlát az e-Szingó látja el időbélyegzővel és digitális aláírással Szolgáltató megbízásából. A Szolgáltató által kiállított elektronikus számla elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, amely a számviteli és az ÁFA jogszabályok által szabályozott és adóigazgatási azonosításra teljes mértékben alkalmas. Az elektronikus úton kibocsátott Számlákat a hatályos jogszabályok alapján, elektronikus úton kell megőrizni.

Szolgáltató elektronikus számláit 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról ill. az 1/2018. (VI. 29.) ITM a digitális archiválás szabályairól szóló rendeletnek megfelelően bocsájtja ki.

Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül, az elektronikus számla befogadására.

VII.
Elállási jog

37. Az e fejezetben foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

  • a terméknek,
  • több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
  • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
  • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

38. Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

39. Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog az olyan termék tekintetében, amelynek ára a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jogra nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ valamint az olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak.

40. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű írásbeli nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF I. fejezetében feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló emailhez mellékelt vagy a következő linken keresztül elérhető elállási nyilatkozat-mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

41. A Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

42. A Fogyasztó elállását határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

43. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

44. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül a Szolgáltató részére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni a Szolgáltató székhelyére.

45. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

46. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. A Fogyasztó kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége a Fogyasztót terheli, a Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia. Fogyasztó erre irányuló igényét Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja.

47. A Szolgáltató nem vállalja, hogy az utánvéttel visszaküldött csomagot átveszi. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

48. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, mert a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte. A két lehetőség közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

49. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

50. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

51. A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenést.

VIII.
Jótállás

52. Hibás teljesítés esetén a Szolgáltató - a Ptk. és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú Kormány rendelet mindenkor hatályos rendelkezései alapján - jótállásra és a szavatosságra köteles., azonban erre vonatkozó kifejezett írásbeli kötelezettségvállalás hiányában Szolgáltató nem szavatolja, hogy az áru bármely, a Partner által elérni kívánt speciális célra alkalmas. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

53. A jótállási határidő a terméknek a Partner részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

54. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek a jelen fejezetben hivatkozott kormány rendelet mellékletében felsorolt termékek. A Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Tracon Webáruházban, a termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást vállal. A hivatkozott rendelet szerinti fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállás időtartama egy év. A Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Partner általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli.

55. A Fogyasztó általi szakszerűtlen üzembe helyezés, rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, az előírt karbantartás elmulasztása miatti valamint az elemi kár, természeti csapás okozta hibáért a Szolgáltató nem köteles helytállni.

56. Jótállási igénye alapján a Partner választása szerint:

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak - a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Partnernek okozott érdeksérelmet, vagy

b) amennyiben a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Partner érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Partnernek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Partner – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

57. Amennyiben a Partner a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Partner által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Partner érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

58. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Partner a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

59. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

60. A Partnert ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem illeti meg. Ettől függetlenül a Partnert a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatosság és a termékszavatosság jogosultságoktól függetlenül megilletik.

61. A jótállás nem érinti a Partner jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

IX.
Kellékszavatosság

62. A Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

63. Kellékszavatossági igénye alapján a Partner választása szerint

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Partnernek okozott érdeksérelmet; vagy

b) a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Partner érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Partnernek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
 

64. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

65. A kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és a Partner által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Partner érdekeit kímélve kell elvégezni.

66. A Partner a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

67. A Partner a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Partner felelős.

68. A Partner kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Partner a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. A Partner a kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

69. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. Amennyiben a termék meghibásodásában a Partnert terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Partner köteles viselni, ha a termék karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Szolgáltató e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

70. Kicserélés vagy elállás esetén a Partner nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

X.
Termékszavatosság

71. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Partner – választása szerint – kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. A Partnert azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. Ebben az esetben gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

72. A termék (ingó dolog) hibája esetén a Partner követelheti a Szolgáltatótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Partnernek kell bizonyítania.

73. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

74. A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

75. Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

76. A Partner a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Partner felelős.


77. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

78. A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

XI.
Vitarendezési lehetőségek

79. A Partner a Szolgáltató működésével illetve a termékkel kapcsolatos kifogásait munkanapokon, nyitvatartási időben a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, képviselőinél szóban illetve postai vagy elektronikus úton elküldött levél formájában terjesztheti elő. A szóbeli panaszt - amennyiben a panasz természeténél fogva ez lehetséges - a Szolgáltató azonnal kivizsgálja illetve a vitás helyzetet rendezni igyekszik. Amennyiben a szóbeli vitarendezés nem lehetséges, úgy a szóbeli panaszról a Szolgáltató írásos jegyzőkönyvet vesz fel.

80. A Szolgáltató a jegyzőkönyv alapján a panasz kivizsgálása érdekében köteles legkésőbb 5 munkanapon belül lépéseket tenni és a panaszt mihamarabb, de legkésőbb 30 munkanapon belül kivizsgálni. Amennyiben a panaszt a Szolgáltató elutasítja, úgy köteles azt megindokolni. Az indokolásnak szakszerűnek, világosnak, érthetőnek kell lennie.

81. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

82. A Partner a Szolgáltató működésével illetve a termékkel kapcsolatos kifogásaival jogosult a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetőségei:


Címe: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, Pf. 20.
Internetes elérhetőség: www.nfh.hu
Központi e-mail cím: nfh@nfh.hu
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Fax: +36 1 210 4677

83. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Partner eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: +36 1 488 21 86

Telefon: +36 1 488 21 31

84. Partner jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk. valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.XII.
Egyéb rendelkezések

85..A Tracon Webáruház használata során a Partner köteles betartani mind a nemzeti-, mind a nemzetközi jogszabályok rendelkezéseit. Amennyiben a Partner a Webáruházban kifogásolható tartalmat észlel, úgy köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltató felé.

86. A Tracon Webáruház tartalmai szerzői jogvédelem alá esnek. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag az oldal tulajdonosa jogosult. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Tracon Webáruházban, valamint a Tracon Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak. A Partner nem jogosult a Tracon Webáruház felületén szereplő semelyik kereskedelmi névnek vagy védjegynek a használatára, hasznosítására.

87. A Tracon Webáruház tartalmának fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével történhet.

88. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

89. A weboldal tartalma csak abban az esetben használható fel, ha ahhoz a tulajdonos írásbeli hozzájárulását adta. Ilyen esetekben a tulajdonos neve (TRACON Budapest Kft.) és a forrás (www.tracon.hu; www.traconelectric.com) kötelezően megjelenítendő, és csak a tulajdonos által engedélyezett tartalom-részlet használható fel, kizárólag az írásbeli hozzájárulásban meghatározott feltételekkel, az így meghatározott módon, formában és terjedelemben.

XIII. Egyéb rendelkezések

90. A Tracon Webáruház egy sokfelhasználós, Java alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban a Szolgáltató javasolja, hogy a Partner használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal valamint telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Tracon Webáruházban való vásárlás feltételezi a Partner részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

91. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Tracon Webáruházban való csatlakozás miatt következett be. A Partnert terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

92. A Szolgáltató a Partnerek által bármilyen úton rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A megrendeléssel és a jelen ÁSZF elfogadásával együtt a nem természetes személy Partner kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató részére hírlevelet és egyéb reklámmegkeresést küldjön. A Szolgáltató a Partnerek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató a Partnerek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

93. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

94. A vásárló személyes vásárlás során a Szolgáltató szaküzleteiben, online megrendelés során a rendelés megjegyzés rovatában jelezheti, hogy élni kíván az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló 197/2014. (VIII. 1.) számú Kormány rendelet által biztosított használt termék leadási jogával. A Szolgáltató a jogszabály által meghatározott mértékű kedvezményt, a vásárolt azonos típusú termék árából a használt eszköz leadását követően írja jóvá.

95. A tárhelyszolgáltató: Humansoft Kft (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 8., e-mail címe: info@humansoft.hu, web: www.humansoft.hu, tel: 06-1/270-7600)

96. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Bírósághoz fordulhatnak.

97. Ezen általános szállítási feltételek magyarul készültek. Bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.


Dunakeszi, 2020. június 19.