Nyereményszabályzat

A TRACON Facebook oldalán meghirdetett nyereményjáték szabályzata

 


 1. Az Üzemeltető (Tracon Budapest Kft.), mint szervező (a jelen pont vonatkozásában a továbbiakban: „Szervező”) nyereményjátékokat szervez (a továbbiakban: „Nyereményjáték” vagy „Nyereményjátékok”) az általa üzemeltetett Facebook oldalon.

 2. Az egyes Nyereményjátékok részletes feltételei (különösen a Nyereményjáték elnevezése, időtartama, a jelentkezés speciális feltételei, a sorsolás időpontja, a nyerés feltételei és a nyeremények) a Facebook oldalon mindenkor közzétett játékkiírásban, az általános, összes Nyereményjátékra érvényes szabályok pedig a jelen feltételekben találhatók meg.

 3. A Nyereményjátékokban részt vehet minden 18. életévet betöltött, Internet felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: „Játékos”).
 

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

 

 • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1 § (1) bek. 1.), valamint

 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közvetlen hozzátartozói (Ptk. 8:1 §
 

(1) bek. 1.) Egyes Nyereményjátékoknál lehetséges, hogy a részvételnek egyéb feltételei vannak, ezt az adott Nyereményjáték leírása tartalmazza.

 

 1. A nyeremények készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átválthatók. A nyereményekkel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz.

 2. A Szervező a nyeremények darabszámának megfelelő számú nyertest sorsol az érvényes jelentkező Játékosok közül. Amennyiben a Játékos nem felel meg a jelen előírások, avagy a játékkiírás feltételeinek, úgy a Szervező jogosult a Játékost a Nyereményjátékból kizárni. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

 3. A nyertest a Szervező ügyfélszolgálatának munkatársai Facebook üzenetben, vagy a játékot bemutató poszthoz tartozó kommentben értesítik. Az értesítés során a nyertes a beazonosíthatóság illetve a nyeremény átvétele érdekében a következő adatait köteles megadni, ellenkező esetben a Szervező a nyereményt nem tudja átadni: név, lakcím, telefonszám.

 4. A Szervező a nyereményt a nyertessel egyeztetett időpontban és helyszínen adja át vagy küldi el a nyertes által megadott címre az értesítést követő legfeljebb 30 naptári napon belül. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy nevét a Szervező a Tracon Electric HU Facebook oldalán közölje, mint a Nyereményjáték nyertesét.


 1. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyes adatai (beleértve a játékos által készített és beküldött fotókat amely egyes esetekben a nyereményjátékban való részvételhez szükséges, illetve egyéb adatait úgy mint név, e-mail cím, valamint a nyertes esetén lakcím és telefonszám is) a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a Nyereményjátékban való részvétel, a nyeremények kisorsolása, a nyertes értesítése és a reklamációk kezelése céljából. Amennyiben nyertes, úgy a név, lakcím és telefonszám adatait a nyeremény kézbesítése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a Szervező kezelje. A Játékos személyes adatainak kezelésére egyebekben a Szervező adatkezelési szabályzata irányadó.

 2. A helytelen válasz megadásáért, név, értesítési vagy szállítási cím helytelen vagy pontatlan megadásáért, értesítési vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Nyereményjáték vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve az azt tartalmazó Weboldal, Facebook oldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

 3. Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatos esetleges panaszok kezelésére és a nyereményjátékkal kapcsolatos kérdések megválaszolására az alábbi elérhetőséget biztosítja: info@tracon.hu

 4. Amennyiben a Szervező Nyereményjátékot a Facebook-oldalon szervez, úgy ezekre a Nyereményjátékokra is a jelen 6. pont rendelkezései az irányadók. A Facebook teljes körűen mentesül mindenfajta felelősség alól a Nyereményjátékokat illetően. A Szervező felhívja a figyelmet, hogy a Nyereményjáték kapcsán átadott személyes adatokat a Szervező kezeli és nem a Facebook.

A Szervező elismeri, hogy Nyereményjátékokat a Facebook nem támogatja, nem hagyta jóvá, nem végzi, vele semmilyen módon nem áll kapcsolatban, a megvalósításban nem nyújt segítséget. A Nyereményjátékra való jelentkezéssel a fentieket a Játékos is tudomásul veszi, elfogadja.